Algemene voorwaarden opleidingen

Deze voorwaarden gelden in aanvulling op de bepalingen in de Metaalunievoorwaarden. Bij strijdigheid tussen bepalingen in de Metaalunievoorwaarden en deze garantievoorwaarden krijgen de algemene voorwaarden voorrang op de metaalunievoorwaarden.

Inschrijving

Inschrijving voor cursussen en trainingen vindt plaats door aanmelding via de website. Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u per e-mail een bevestiging. Uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus of training sturen wij u de definitieve bevestiging van deelname, met routebeschrijving en indien van toepassing inloggegevens voor de online leeromgeving.

Annulering van een opleiding

Het Kenniscentrum Noodverlichting behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname een cursus of training te annuleren. In overleg met de reeds ingeschreven deelnemers kan men ingeschreven worden op een volgende cursus of training. Een annulering wordt uiterlijk een week voor de aanvangsdatum aan betrokkenen doorgegeven.

Annulering van een inschrijving

Annulering geschiedt schriftelijk of per e-mail bij het Kenniscentrum Noodverlichting. Een annulering per e-mail is geldig wanneer deze door het Kenniscentrum Noodverlichting is bevestigd. Bij annulering van inschrijvingen voor één of meer cursussen of trainingen van het Kenniscentrum Noodverlichting worden er geen kosten in rekening gebracht wanneer geannuleerd wordt tot 4 weken voor aanvang van de cursus of training. Bij annulering tot 1 week voor aanvang berekenen wij 50% van de cursuskosten. Annulering daarna of tijdens de cursus is niet mogelijk. Het is wel toegestaan eventueel een vervang(st)er te sturen, indien een cursist verhinderd is.

Cito examen Noodverlichtingsdeskundige

De kosten van de examens zijn niet inbegrepen in de cursuskosten tenzij expliciet anders vermeld. Voor het examen van de cursus Noodverlichtingsdeskundige kunt u zich opgeven bij Cito.

Bijzondere omstandigheden

Door bijzondere omstandigheden zoals ziekte van docenten, extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, kan afgeweken worden van de opleidingsdata en -tijden van het lesprogramma. Het Kenniscentrum Noodverlichting kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele daarmee gepaard gaande kosten.

Betaling

Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij het in gebreke blijven van de betaling op het moment dat de cursus of training is gestart, zullen de kosten, bestaande uit administratiekosten, portokosten, wettelijke rente en andere kosten, gemaakt ten behoeve van de inning van het cursusgeld, worden doorberekend aan de deelnemer of aan het bedrijf onder wiens verantwoordelijkheid de cursist zich heeft aangemeld.

Scholingsfonds

De cursussen en trainingen van het Kenniscentrum Noodverlichting komen in aanmerking voor een bijdrage uit het scholingsfonds van de installatiesector (OTIB). Voor andere sectoren kunnen andere regels gelden. Voor details neemt u contact op met het voor u relevante scholingsfonds. Het Kenniscentrum Noodverlichting kan niet garant staan voor de uitkeringen uit scholingsfondsen.

Auteursrechten

Al het materiaal dat door het Kenniscentrum Noodverlichting wordt verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden vermenigvuldigd.

Acceptatie van de voorwaarden

Door inschrijving verklaart ingeschrevene de ‘Algemene voorwaarden opleidingen’ van het Kenniscentrum Noodverlichting te hebben ontvangen, daarvan kennis te hebben genomen en de toepasselijkheid van deze te hebben aanvaard.

U kunt deze voorwaarden hier downloaden.